Upplev Botkyrkas styrelse

 • Inger Ros (S) ordförande
 • Carl Widercrantz (TUP) vice ordförande
 • Anders Jansson (S) Ledamot
 • Thérèse Hellichius (M) ledamot
 • Max Möllerström (SD) ledamot
 • Aram El Khoury (KD) ledamot
 • Herbert Falck (C) ledamot
 • Stefan Eriksson (S) suppleant
 • Anna-Maria Engqvist (S) suppleant
 • Jimmy Baker (M) suppleant
 • Anna Marmlind (TUP) suppleant
 • Carl Gustaf Rosensvärd (SD) suppleant
 • James Jin (MP) suppleant
 • Lars Brandin (L) suppleant
Inger Ros

Bolagsordförande Upplev Botkyrka

073-914 51 24
inger.ros@tumba.hjart-lung.se

 

Upplev Botkyrkas styrelse.

Bakre raden från vänster:
James Jin, Herbert Falck, Anna-Maria Engqvist, Stefan Eriksson, Anders Jansson, Anna Marmlind, Max Möllerström, Patrik Gren (ersatt av Lars Brandin), Jimmy Baker

Nedre raden: Aram El Khoury, Inger Ros, Krister Kalte (VD)

Saknas: Thérèse Hellichius, Carl-Gustaf Rosensvärd, Carl Widercrantz

Foto: Alex Rodallec

Så fungerar Upplev Botkyrkas styrelse

Upplev Botkyrka är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Botkyrka kommun. Bolagets styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv och uppdrag fastställs av fullmäktige.

Bolaget har en styrelse bestående av förtroendevalda lokalpolitiker. Sammansättningen i styrelsen speglar i stort hur fördelningen ser ut i fullmäktige. Det enda parti som inte finns representerad i styrelsen men i fullmäktige är Vänsterpartiet.

Styrelseledamöter (7) och suppleanter (7) nomineras av sitt parti och väljs av fullmäktige samt bekräftas av bolagsstämman. Mandattiden är densamma som för mandatperioden i kommun, region och stat (4 år). En ledamot eller suppleant väljs politiskt men företräder inte ett parti i styrelsen, utan sig själv och ska sätta bolagets bästa i första hand.

Arbetet i en bolagsstyrelse är kollektivt, till skillnad från nämndarbetet som till sin natur bygger på att det bland ledamöterna finns olika politiska uppfattningar.

Fullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande samt utser Lekmannarevisorer (2).

Bolaget har bolagstämma i slutet av april varje år och där fastställs bland annat årsredovisningen.