Upplev Botkyrkas styrelse

 • Inger Ros, Socialdemokraterna, Ordförande
 • Carl Widercrantz, Tullingepartiet, Vice ordförande
 • Anna-Maria Engqvist, Socialdemokraterna, Ledamot
 • Jimmy Baker, Moderata samlingspartiet, Ledamot
 • Max Möllerström, Sverigedemokraterna, Ledamot
 • Bo Claesson, Kristdemokraterna, Ledamot
 • Herbert Falck, Centerpartiet, Ledamot
 • Henrik Östman, Socialdemokraterna, Suppleant
 • Johan Redén, Socialdemokraterna, Suppleant
 • Märta Engelberth Fridell, Moderata samlingspartiet, Suppleant
 • Carl-Gustaf Rosensvärd, Sverigedemokraterna, Suppleant
 • Anna Marmlind, Tullingepartiet, Suppleant
 • Deniz Bulduk, Miljöpartiet de gröna, Suppleant
 • Björn Borgström, Liberalerna, Suppleant
 • Staffan Teste, Tullingepartiet, Lekmannarevisor
 • Donald Eriksson, Kristdemokraterna, Revisorssuppleant
Inger Ros

Bolagsordförande Upplev Botkyrka

073-914 51 24
inger.ros@tumba.hjart-lung.se

 


Så fungerar Upplev Botkyrkas styrelse

Upplev Botkyrka är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Botkyrka kommun. Bolagets styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv och uppdrag fastställs av fullmäktige.

Bolaget har en styrelse bestående av förtroendevalda lokalpolitiker. Sammansättningen i styrelsen speglar i stort hur fördelningen ser ut i fullmäktige. Det enda parti som inte finns representerad i styrelsen men i fullmäktige är Vänsterpartiet.

Styrelseledamöter (7) och suppleanter (7) nomineras av sitt parti och väljs av fullmäktige samt bekräftas av bolagsstämman. Mandattiden är densamma som för mandatperioden i kommun, region och stat (4 år). En ledamot eller suppleant väljs politiskt men företräder inte ett parti i styrelsen, utan sig själv och ska sätta bolagets bästa i första hand.

Arbetet i en bolagsstyrelse är kollektivt, till skillnad från nämndarbetet som till sin natur bygger på att det bland ledamöterna finns olika politiska uppfattningar.

Fullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande samt utser Lekmannarevisorer (2).

Bolaget har bolagstämma i slutet av april varje år och där fastställs bland annat årsredovisningen.